Ανακατασκευή στέγης και barbeque με επενδύσεις

Ανακατασκευή στέγης και barbeque με επενδύσεις παλαιών τούβλων σε κόκκινο και κίτρινο. Η στέγη επανακατασκευάστηκε με κατασκευή καινούριας εισόδου υψηλότερης κατά 1 μέτρο. Ανακατασκευή και επέκταση του χώρου του barbeque. Αξίζει να προσεχτεί ο σχεδιασμός της μετατροπής και ο βαθμός δυσκολίας αυτών.

Back to top